<div class="yysy_1part1 yysy_mod" :controller="medalctr"> <ul class="yysy_1part1-medal"> <li> <span class="__name"> <strong class="__name-1">会员八周年1级勋章</strong> </span> <span class="__tips">首页专属福利中领取</span> <a :class="[@status1>=1?'__btndisabled':'__btn']" href="javascript:;" ms-click="@getmedal(0, @status1)">点亮</a> <span class="__show0"> <span class="__0">微章</span> </span> </li> <li> <span class="__name"> <strong class="__name-2">会员八周年2级勋章</strong> </span> <span class="__tips">成长福利中可获得</span> <a :class="[@status2>=1?'__btndisabled':'__btn']" href="javascript:;" ms-click="@getmedal(1, @status2)">点亮</a> <span class="__show1"> <span class="__1">微章</span> </span> </li> <li> <span class="__name"> <strong class="__name-3">会员八周年3级勋章</strong> </span> <span class="__tips">开心摇号</span> <a :class="[@status3>=1?'__btndisabled':'__btn']" href="javascript:;" ms-click="@getmedal(2, @status3)">点亮</a> <span class="__show2"> <span class="__2">微章</span> </span> </li> </ul> </div> <div class="yysy_1part2 yysy_mod" :controller="speedctr"> <h2 class="yysy_mod-h">加速套餐</h2> <p class="yysy_1part2-tab"> <a ms-class="[@selectedIndex===0?'selected':'']" href="javascript:;" ms-click="@select(0)">VIP1-VIP3用户专区</a> <a ms-class="[@selectedIndex===1?'selected':'']" href="javascript:;" ms-click="@select(1)">VIP4-VIP6用户专区</a> <a ms-class="[@selectedIndex===2?'selected':'']" href="javascript:;" ms-click="@select(2)">VIP7-VIP8用户专区</a> </p> <div class="yysy_1part2-gifts" :if="@selectedIndex===0"> <ul class="__cnt"> <li><strong class="__1">1天双倍积分卡</strong></li> <li><strong class="__2">1天双倍成长卡</strong></li> <li><strong class="__3">1天至尊紫V</strong></li> <li><strong class="__4">会员8周年1级勋章资格</strong></li> </ul> <p class="__btn"><a :class="[@vip1status?'disabled':'']" href="javascript:;" ms-click="@getvipgift(0, @vip1status)">一键领取</a></p> </div> <div class="yysy_1part2-gifts" :if="@selectedIndex===1"> <ul class="__cnt"> <li><strong class="__1">3天双倍积分卡</strong></li> <li><strong class="__2">3天双倍成长卡</strong></li> <li><strong class="__3">3天至尊紫V</strong></li> <li><strong class="__4">会员8周年1级勋章资格</strong></li> </ul> <p class="__btn"><a :class="[@vip2status?'disabled':'']" href="javascript:;" ms-click="@getvipgift(1, @vip2status)">一键领取</a></p> </div> <div class="yysy_1part2-gifts" :if="@selectedIndex===2"> <ul class="__cnt"> <li><strong class="__1">7天双倍积分卡</strong></li> <li><strong class="__2">7天双倍成长卡</strong></li> <li><strong class="__3">7天至尊紫V</strong></li> <li><strong class="__4">会员8周年1级勋章资格</strong></li> </ul> <p class="__btn"><a :class="[@vip3status?'disabled':'']" href="javascript:;" ms-click="@getvipgift(2, @vip3status)">一键领取</a></p> </div> </div> <div class="yysy_1part3 yysy_mod"> <h2 class="yysy_mod-h">专属永久徽章</h2> <div class="yysy_1part3-cnt"> <h3 class="__h">扫码关注公众号获取会员小礼包</h3> <p class="__mcode">二维码</p> <ul class="__info"> <li><em>1、</em>打开微信扫一扫,扫描左方二维码,或微信搜索“会员福利社”公众号;</li> <li><em>2、</em>关注公众号,并回复“888”,点击前往绑定YY号;</li> <li><em>3、</em>绑定成功后会自动跳转至YY会员中心页面,于页面确认领取即可获得奖励;原已绑定YY号的用户可直接领取;</li> <li><em>4、</em>会员小礼包领取后将<strong class="__info-impo">实时发放</strong>至该微信号绑定的YY上;</li> </ul> <p class="__gift"><strong>10点成长值+1天闪电靓图标</strong></p> </div> </div> <div class="yysy_1part4 yysy_mod"> <h2 class="yysy_mod-h">活动规则</h2> <wbr ms-widget="{is: 'ms-rules', ruleid: '200285', ruleclass: 'yysy_1part4__cnt', flag: 'part3'}"> </div>